طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی

طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی

طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی

پروژه‌های گروه مهندسی آب ( شبکه‌های آبیاری و زهکشی- تاسیسات آب و فاضلاب )

کارفرما
محل انجام
مدت انجام
عنوان موافقتنامه
ردیف
تاریخ
خاتمه
تاریخ
شروع
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
روستاهای شهرستان سربیشه
15/04/90
15/02/90
مطالعه و طراحی آبرسانی لوله‌ای به مزارع کشاورزی به طول 21 کیلومتر
1
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
شهرستان سربیشه
25/04/90
25/03/90
طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزان به مساحت 60 هکتار
2
شرکت سهامی زراعی خضری
شهرستان قاین
25/03/90
25/02/90
طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزان به مساحت 87 هکتار
3
مدیریت­جهاد کشاورزی شهرستان سرایان
شهرستان سرایان
25/04/90
25/03/90
طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزان به ­مساحت 30 هکتار
4
شركت كشت و صنعت پيوند خاوران
روستای گیومختاران
15/02/90
25/01/90
طراحي خط انتقال آب قنات روستاي گيو (مختاران) به طول 4 کیلومتر
5
شرکت پژوهاب شرق
سطح استان خراسان جنوبی
01/10/90
01/04/90
تهیه طرح­های تسطیح اراضی و انتقال لوله‌ای آب به مزارع به مساحت 500 هکتار
6
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه
بشرویه
31/04/94
15/12/93
مطالعه و طراحی نظارت بر اجرا و بهره برداری پروژه‌های آبیاری تحت فشار درسطح شهرستان­بشرویه به­مساحت 490 هکتار
7
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی
شهرستان­های­بجستان، مه­ ولات و گناباد
31/04/94
28/12/93
مطالعه و طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار به مساحت 1500 هکتار
8
اشخاص حقیقی(کشاورز)
استان­های­خراسان­رضوی، ­جنوبی و شمالی­وجیرفت
29/12/94
29/12/93
مطالعه و طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار (بیش از 1500 هکتار)
9
سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان
شهرستان‌های جیرفت، کهنوج و…
29/12/94
01/03/94
مطالعه و طراحی سیستم‌های ابیاری تحت فشار در سطح جنوب استان کرمان
10
مدیریت جهاد کشاورزی بشرویه
بشرویه
31/03/95
01/12/94
طراحي خط انتقال آب در بخش ارسک شهرستان بشرویه به طول 152 کیلومتر
11
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان
سرایان
31/03/95
01/12/94
طراحي خط انتقال آب در بخش مرکزی شهرستان سرایان به طول 120کیلومتر
12
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان
درمیان
31/03/95
01/12/94
طراحي خط انتقال آب شهرستان درمیان به طول 2/187 کیلومتر
13
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
سربیشه
31/04/95
01/11/94
طراحي خط انتقال آب در بخش مرکزی و مود شهرستان سربیشه به طول 141 کیلومتر
14
جهادکشاورزی خراسان جنوبی
طبس
31/03/95
15/10/94
خدمات بروزرسانی و بازنگری طرح تسطیح و شبکه کریت نهرین وتعاونی تولید طبس و انجام ادامه مطالعات مرحله سوم طرح تجهیز و نوسازی و ساختمان شبکه فرعی اراضی زیر سد مخزنی کریت، نهرین وتعاونی تولید طبس
15
جهاد کشاورزی خراسان شمالی- مدیریت آب و خاک
شهرستان فاروج
29/07/95
29/01/95
انجام مطالعات تکمیلی دهانه آبگیر مایوان فاروج
16
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
سربیشه
30/03/90
12/02/90
مطالعه و طراحی خط انتقال آب با لوله تا اراضی کشاورزی شهرستان سربیشه
17
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
سربیشه
25/04/90
01/04/90
مطالعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار
18
آبفار خراسان جنوبی
خراسان جنوبی
31/06/95
31/01/95
مطالعات متره و برآورد و تهیه اسناد پیمان طرح‌های آبرسانی روستایی خراسان جنوبی
19
شرکت قطار شهری مشهد
مشهد
05/02/95
05/08/94
مطالعات تدقیق نقشه‌های تاسیسات شهری معارض خط 3 قطار شهری مشهد
20
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
سربیشه
31/04/96
02/11/95
مطالعه و طراحی طرح‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار شهرستان سربیشه
21
شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران
بیرجند
20/02/96
01/02/96
طراحی خط انتقال آب مزرعه حجت آباد به طول 13 کیلومتر و برآورد هزینه و اتصالات و لوله‌های مورد نیاز
22
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
درمیان
31/04/96
02/11/95
مطالعه و طراحی پروژه‌های سیستم‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار شهرستان درمیان
23
استانداری شهرداری قهستان
قهستان
21/09/96
21/08/96
مطالعات طرح جمع آوری، هدایت و استفاده مجدد آبهای سطحی شهرستان قهستان
24
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
سربیشه
01/05/97
01/09/96
مطالعه و طراحی آبیاری کم فشار واقع در نقاط مختلف شهرستان سربیشه (بخش مرکزی مود و درح)
25
01/05/97
01/09/96
مطالعه و طراحی آبیاری تحت فشار واقع در نقاط مختلف شهرستان سربیشه (بخش مرکزی مود و درح)
26
02/12/96
02/10/96
مطالعه و طراحی خطوط انتقال آب به مزارع شهرستان سربیشه
27
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
بجنورد
20/06/97
20/10/96
قرارداد مطالعات استخرهای ذخیره آب بجنورد، مانه و سملقان و راز وجرگلان
28
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
درمیان
03/05/97
03/09/96
مطالعه و طراحی طرح‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار واقع در نقاط مختلف شهرستان درمیان
29
سرایان
20/4/97
20/09/96
مطالعه و طراحی طرح‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار و واقع در بخش سه قلعه شهرستان سرایان
30
خراسان جنوبی
01/06/97
01/12/96
مطالعه اراضی روستای افین
31
بشرویه
07/04/97
07/12/96
مطالعه و طراحی خطوط انتقال آب به مزارع شهرستان بشرویه
32
سربیشه
01/04/97
01/11/96
مطالعه و طراحی طرح تسطیح و یکپارجه سازی اراضی کشاورزی واقع در بخش مرکزی شهرستان سربیشه (دهستان غیناب، اراضی نازدشت)
33
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
روستاهای شهرستان سربیشه
15/04/90
15/02/90
مطالعه و طراحی آبرسانی لوله‌ای به مزارع کشاورزی به طول 21 کیلومتر
34
سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان
شهرستان­های جیرفت، کهنوج و …
29/12/94
01/03/94
مطالعه و طراحی سیستم‌های ابیاری تحت فشار در سطح جنوب استان کرمان
35
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
سربیشه
31/04/96
02/11/95
مطالعه و طراحی طرحهای آبیاری تحت فشار و کم فشار شهرستان سربیشه
36
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
درمیان
31/04/96
02/11/95
مطالعه و طراحی پروژه‌های سیستم‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار شهرستان در میان
37
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
سربیشه
01/05/97
01/09/96
مطالعه و طراحی آبیاری کم فشار واقع در نقاط مختلف شهرستان سربیشه (بخش مرکزی مود و درح)
38
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
سربیشه
01/05/97
01/09/96
مطالعه و طراحی آبیاری تحت فشار واقع در نقاط مختلف شهرستان سربیشه (بخش مرکزی مود و درح)
39
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
سربیشه
02/12/96
02/10/96
مطالعه و طراحی خطوط انتقال آب به مزارع شهرستان سربیشه
40
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
بجنورد
20/06/97
20/10/96
مطالعات استخرهای ذخیره آب بجنورد، مانه و سملقان و راز وجرگلان
41
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
درمیان
03/05/97
03/09/96
مطالعه و طراحی طرح‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار واقع در نقاط مختلف شهرستان درمیان
42
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
سرایان
20/04/97
20/09/96
مطالعه و طراحی طرح‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار و واقع در بخش سه قلعه شهرستان سرایان
43
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
خراسان جنوبی
01/06/97
01/12/96
مطالعات اراضی روستای افین
44
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
 
بشرویه
07/04/97
07/12/96
مطالعات و طراحی خطوط انتقال آب به مزارع شهرستان بشرویه
45
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
سربیشه
01/04/97
01/11/96
مطالعات و طراحی طرح تسطیح و یکپارجه سازی اراضی کشاورزی واقع در بخش مرکزی شهرستان سربیشه (دهستان غیناب، اراضی نازدشت)
46
شرکت قطار شهری مشهد
مشهد
01/04/95
01/10/94
مطالعات شناسیایی تاسیسات معارض خط 2 قطار شهری مشهد
47
شرکت شهرک‌های کشاورزی
سطح­استان­خراسان جنوبی
01/10/94
01/08/94
طراحی و برآورد هزینه زیرساخت­های مورد نظر در شهرک­های کشاورزی 6 گلخانه استان (تهیه طرح، برآورد، ریز متره و نقشه­های پلان موقعیت، جانمائی و اجرائی شبکه‌های برق، آب، راه، محوطه سازی و… و تهیه اسناد مناقصه)
48
شرکت قطار شهری مشهد
مشهد
24/8/95
24/4/95
مطالعات و برداشت سازه‌های روزمینی محدوده تونل پروژه خط 3 قطار شهری مشهد
49
سازمان آتش نشانی و خدمات‌ایمنی شهرداری مشهد
مشهد
1/2/98
15/12/97
مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه اسناد‌ایستگاه برزگ آتش نشانی عسگریه مشهد و برج عملیاتی
50
شرکت‌ایدرو- شرکت کیمیا گستر
تربت حیدریه
1/2/98
1/11/97
مطالعات طرح توجیهی کارخانه ساخت موتور سیکلت برقی
51
سازمان آتش نشانی و خدمات‌ایمنی شهرداری مشهد
خراسان رضوی
05/05/98
23/03/98
انجام مطالعات جانمایی، طراحی و تهیه نقشه‌های محوطه، معماری فاز یک، فاز دو، تاسیسات الکتریکی و نورپردازی و تاسیسات مکانیکی و نقشه‌های سازه پروژه توسعه‌ایستگاه آتش نشانی خیابان توس 76
52
شرکت پارس فولاد سبزوار
سبزوار
10/01/98
10/9/97
تهیه گزارش توجیهی فنی و مالی تهیه منابع آب مجتمع فولاد سبزوار از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر سبزوار
54
شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
خراسان رضوی
05/09/1400
05/09/97
مطالعات رفتارنگاری سد مخزنی تبارک آباد شهرستان قوچان برای سال 97-99
53
سازمان آتش نشانی و خدمات‌ایمنی شهرداری مشهد
خراسان رضوی
01/09/98
01/07/98
انجام مطالعات جانمایی، طراحی و تهیه نقشه‌های محوطه، معماری فاز یک، فاز دو، تاسیسات الکتریکی و نورپردازی و تاسیسات مکانیکی و نقشه‌های سازه پروژه توسعه‌ایستگاه آتش نشانی شیرازی 17
54
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
خراسان رضوی
13/06/99
13/06/98
انجام خدمات مطالعه و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار شهرستان باخرز، تایباد، تربت جام، صالح آباد و سرخس
55
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
خراسان رضوی
16/10/98
16/06/98
تهیه گزارش فنی، توجیهی و مدل مالی، اسناد واگذاری طرح سرمایه گذاری توسعه و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی توس
56
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
مشهد
31/01/1400
01/02/99
آماده سازی نقشه ها برای ورود به سامانه اراضی و مستغلات در استان خراسان رضوی
57
شرکت شهرکهای کشاورزی ایران
خراسان جنوبی
1/5/1399
1/11/1398
مطالعات فاز یک و دو و تهیه اسناد پیمان مجتمع های گلخانه ای در شهرستانهای آیسک، خوسف، سربیشه و نهبندان
58
شهرداری منطقه 5مشهد
پارک رستگای مقدم شهرداری منطقه5 مشهد
15/8/1399
1/6/1399
مطالعات فاز یک و دو قرائت خانه پارک رستگار مقدم شهرداری منطقه 5 مشهد
59
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
مشهد
14/1/1400
14/7/99
طرحهای سرمایه گذاری آب و فاضلاب در سطح استان خراسان رضوی (اولویت سال 1399)تهیه گزارشات فنی، مالی و توجیهی ، اسناد ارزیابی، اسناد مناقصه و قرارداد
60
خصوصی
سبزوار
26/6/1400
26/6/99
تهیه طرح کنترل، ذخیره و بهره برداری از آبهای سطحی شهرک توحید سبزوار
61
سازمان جهاد کشاورزی درمیان
خراسان جنوبی
31/06/99
02/05/99
قرارداد مطالعه پروژه های احیاء و مرمت قنوات شهرستان درمیان
62
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی مقالات


اخرین پروژه ها


طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی دکوراسیون داخلی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست

برچسب ها